Trụ sở chính:

- Doanh nghiệp: tungmobile.com

- Điện thoại: 0943456539

- Email: suadtdd0943456539@gmail.com

- Website: http://www.tungmobile.com

- Thời gian làm việc: 8:30-19:00

(Xem trên bản đồ)